O PROJEKCIE

Doświadczenie i wiek to uzupełniająca się para. Dodaj do tego aktywność i dołącz do projektu. Z nami masz szansę przekonać się, że osobom 50+ biznes daje różne możliwości – można go robić samemu, można wspomóc innych.

DLA KOGO

Projekt „Aktywni 50plus” jest skierowany do osób:

  • zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
  • przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika
  • powyżej 18. roku życia*
  • zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego).

Obejmiemy wsparciem 24 osoby, w tym 18 kobiet i 6 mężczyzn. Dodatkowe kryteria promujące: wiek (powyżej 54. roku życia) / płeć (K) / niepełnosprawność

 

FORMY WSPARCIA:

Kwalifikacje i Zatrudnienie” – znajdziemy dla Ciebie pracodawcę, który docenia doświadczenie.

Działalność gospodarcza” – nauczymy Cię, jak zostać biznesmenem i wspomożemy przez pierwsze 12 miesięcy.

 

DEFINICJE:

Pracownik przewidziany do zwolnienia – pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pracownik zagrożony zwolnieniem – pracownik zatrudniony u pracodawcy, który to pracodawca w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników (dla pracodawców zatrudniających powyżej 20 pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – Dz. U. z 2015 r. poz. 192 lub dla pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy – Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.zm.) albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych.

Przyczyna niedotycząca pracownika – obejmuje następujące przypadki:

  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
  • rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.

Definicje za: REGULAMIN KONKURSU NR RPLD-10.02.02-IZ.00-10-001/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”

Osoba po 18. roku życia – osoba, która w dniu przystąpienia do projektu ukończyła 18 lat. W przypadku gdy dzień rozpoczęcia udziału w projekcie przypadł w dniu 18-tych urodzin Uczestnika, wówczas osoba ta jest wliczana do grupy osób po 18. roku życia.

O KAŻDEJ ZMIANIE UCZESTNICY I OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE BĘDĄ POWIADAMIANI ZA POMOCA NINIEJSZEJ STRONY WWW LUB BEZPOŚREDNIO.

Szanowni Państwo, w trosce o Wasz czas i z uwzględnieniem naszej dostępności bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania. Pozwoli nam to skupić się na Państwa sprawie.