FISZKA PROJEKTOWA

CELE PROJEKTU:

Celem projektu „Aktywni 50plus” jest  kontynuacja aktywności zawodowej przez 75% z 24 osób w wieku 50+ zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, zamieszkałych bądź zatrudnionych na terenie województwa łódzkiego,  objętych wsparciem w ramach dwóch grup: „Kwalifikacje i zatrudnienie” oraz „Działalność gospodarcza”.

PLANOWANE EFEKTY:

Kontynuacja aktywności zawodowej (w formie subsydiowanego zatrudnienia lub pracy na własny rachunek) przez min. 18 osób, w tym min. 13 kobiet, w wieku powyżej 50. roku życia.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 116 048,00 zł

WKŁAD EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: 924 048,00 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: IX-2017 / XII-2018